Алфа Ликвидни СредстваАлфа Ликвидни Средства е ниско рисков договорен фонд. Фондът ще инвестира основно в ликвидни финансови инструменти – депозити, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани в България и чужбина. За изпълнението на тази стратегия Управляващото дружество ще прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства.
КУПЕТЕ ДЯЛОВЕ ОНЛАЙН
Алфа Ликвидни Средства - основни факти
Тип фонд Нискорисков договорен фонд.
Инвестиционен фокус Фондът инвестира в нискорискови краткосрочни дългови финансови инструменти и банкови депозити.
Страна на регистрация България
Дата на публично предлагане 05.08.2009
Валута на предлагане Български лев (BGN)
Регулиран пазар Не се търгува
Банка депозитар Юробанк България АД
Такса при емитиране 0.00%
Такса при обратно изкупуване 0.15% (3% за дялове държани под 180 дни)
Такса за управление 0.75%
Алфа Ликвидни Средства - доходност и риск
Нисък риск
1
2
3
4
5
6
7
Висок риск
малка възвръщаемост голяма възвръщаемост
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда.

div id="strategy">
Алфа Ликвидни Средства - стратегия
Основна цел на Фонда е да осигури на своите инвеститори запазване на реалната стойност и нарастване на направените инвестиции във времето чрез реализиране в условията на нисък риск на лихвен и капиталов доход, който е по-висок от дохода при алтернативните форми на инвестиране на частен капитал.


Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда инвестиране в ликвидни финансови инструменти – основно в депозити, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от финансови инструменти с висока степен на ликвидност, който да осигури оптимален доход при ниско ниво на риска. За изпълнението на тази стратегия Управляващото дружество ще прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства.

Ако имате въпроси?


  • Свържете се с нас на телефон:
  • +359 2 42 10 513
  • Или ни пишете на e-mail:
  • [email protected]
Купете дялове
Алфа Ликвидни Средства - как да инвестираме

Онлайн


Можете да станете наш клиент онлайн. След като попълните необходимата информация следвайки стъпките на  страницата "СТАНЕТЕ КЛИЕНТ“ и подпишете необходимите документи, Вие ще станете клиент на „Алфа Асет Мениджмънт" и ще можете да подавате поръчки за записване и обратно изкупуване на дяловете на „Алфа Ликвидни Средства" през интернет страницата ни.
Станете клиент

В офисa на управляващото дружество


Инвеститорите също така могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на „Алфа Ликвидни Средства“ в централния офис на "Алфа Асет Мениджмънт" всеки работен ден от 10 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената сметка на фонда в Юробанк България. Минималната сума за инвестиция е 200 лв.

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял. Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.
Алфа Ликвидни Средства - показатели
Алфа Ликвидни Средства - документи

ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА"
(PDF, 892)
КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ
(available only in Bulgarian)
(PDF, 91)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДФ "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА"
(PDF, 1576)
ПРАВИЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА"
(PDF, 457)
ПРОСПЕКТ НА АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА
(PDF, 624)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА 2016г.
(PDF, 624)
НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИТОРА
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
11 декември, 2017г.