Алфа Избрани АкцииАлфа Избрани Акции е високодоходен фонд, инвестиращ предимно в акции на БФБ, пазарите от ЕС, САЩ и други трети страни, както и от региона на Югоизточна и Източна Европа. Фондът следва агресивна инвестиционна стратегия като инвестира в компании с добър потенциал за растеж и възвращаемост
КУПЕТЕ АКЦИИ ОНЛАЙН
Алфа избрани акции- основни факти
Тип фонд Високорисков договорен фонд.
Инвестиционен фокус Фондът следва агресивна инвстиционна стратегия като инвестира в компании с добър потенциал за растеж и възвращаемост предимно в България, ЕС, САЩ и др.трети страни.
Страна на регистрация България
Дата на публично предлагане 10.10.2007
Валута на предлагане Български лев (BGN)
Регулиран пазар Не се търгува
Банка депозитор Юробанк България АД
Такса при емитиране 2.00%
Такса при обратно изкупуване 0.00%
Такса за управление 2.50%
Алфа избрани акции - доходност и риск
Нисък риск
1
2
3
4
5
6
7
Висок риск
по-ниска доходност по-висока доходност
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда.

Алфа избрани акции - стратегия
Фондът инвестира основно в акции и търгуеми права, приети за търговия на регулиран пазар в България, ЕС и други развити пазари, както и от региона на Югоизточна и Източна Европа. Инвестиции в правителствени, общински и корпоративни дългови ценни книжа, дялове на други Фондове и банкови депозити се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения, когато инвестициите в акции се ограничават. Фондът може да използва деривати както за покриване на риска, свързан с инвестициите в основни инструменти („хеджиране“), така и за постигане на доходност.

Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове, т.нар. “хеджиране“. За тази цел Фондът може да сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни.

Ако имате въпроси?


  • Свържете се с нас на телефон:
  • +359 2 42 10 513
  • Или ни пишете e-mail:
  • [email protected]
Купете дялове
Алфа избрани акции - портфейл
Фондът инвестира приоритетно в български акции, на компании, които оценява като подценени, както и такива, при които може да се очаква сериозен ръст на приходите и печалбите и/или преструктуриране (сливане, поглъщане, смяна на собствеността и т.н.) Алфа Избрани Акции инвестира и на пазарите в САЩ и Европа, като освен изборът на финансови инструменти, преценява внимателно и моментът на влизане и излизане от съответния пазар.
Алфа избрани акции - как да инвестираме

Онлайн


Можете да станете наш клиент онлайн. След като попълните необходимата информация следвайки стъпките на  страницата "СТАНЕТЕ КЛИЕНТ“ и подпишете необходимите документи, Вие ще станете клиент на „Алфа Асет Мениджмънт„ и ще можете да подавате поръчки за записване и обратно изкупуване на дяловете на „Алфа Избрани Акции" през интернет страницата ни.
Станете клиент

В офисa на управляващото дружество


Инвеститорите също така могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на „Алфа Избрани Акции“ в централния офис на Алфа Асет Мениджмънт всеки работен ден от 10 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената сметка на фонда в Райфайзенбанк България. Минималната сума за инвестиция е 200 лв.

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял. Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.
Алфа Избрани Акции - показатели

Нетна стойност на дял, Цена на обратно изкупуване, Емисионна стойност

* Нетната стойност на дял е валидна за поръчки подадени предходния ден.

Нетна стойност активите


Брой дялове в обръщение

Алфа избрани акции - документи

ДОКУМЕНТИ

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ
(PDF, 108KB)
ПРОСПЕКТ НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 480)
ПРАВИЛА НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 492)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 1576KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 1635KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ 2016Г.
(PDF, 480)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ 2017Г.
(PDF, 480)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2017г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ" КЪМ 30.06.2018Г.
(PDF, 480)
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 480)
НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИТОРА
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИОННИ СТОЙНОСТИ И ЦЕНИ НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА 2018г.
(PDF, 178KB)