Дигитална ТрансформацияПравилата и Проспекта на ДФ „Дигитална Трансформация“ предвиждат Фондът да инвестира в ликвидни финансови инструменти – основно в дялови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от финансови инструменти с висока степен на ликвидност, който да осигури оптимален доход при умерено до високо ниво на риска.
КУПЕТЕ ДЯЛОВЕ ОНЛАЙН
Дигитална Трансформация - основни факти
Тип фонд Балансиран до умерено висок рисков договорен фонд.
Инвестиционен фокус Фондът инвестира предимно в акции на емитенти от технологичния сектор и реализиране на капиталова печалба в условията на балансиран до умерено висок риск.
Страна на регистрация България
Дата на публично предлагане 05.08.2009
Валута на предлагане Български лев (BGN)
Регулиран пазар Не се търгува
Банка депозитар Юробанк България АД
Такса при емитиране 0.25%
Такса при обратно изкупуване 0.25%
Такса за управление 2.00%
Дигитална Трансформация - доходност и риск (архив на ДФ "Алфа Ликвидни Средства" до 20.02.2018г.)
Нисък риск
1
2
3
4
5
6
7
Висок риск
малка възвръщаемост голяма възвръщаемост
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда.

div id="strategy">
Дигитална Трансформация - стратегия
Основна цел на инвестиционната дейност на Фонда е запазване на реалната стойност и нарастване на направените инвестиции в дългосрочен план чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на притежателите на дялове. Реализираният доход не се разпределя между притежателите на дялове, а се реинвестира и увеличава стойността на дяловете. Ръстът се осигурява чрез инвестиране във високодоходни активи, а управлението на риска – посредством техники за диверсифициране и взаимно съчетаване на активите. Сред основните цели на Фонда е и осигуряване на ликвидност - както на неговите собствени инвестиции, така и на инвестициите в дялове на Фонда.


За постигане на целите, Управляващото дружество следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от финансови инструменти и парични средства на Фонда. С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество ще инвестира набраните средства на Фонда предимно в акции и търгуеми права на най-големите и популярни глобални технологични компании, приети за търговия на регулирани пазари, разпределени в секторите посочени по-долу. Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на Фонда, ще се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на финансови инструменти от портфейла на Фонда, и в по-малка степен – от получени дивиденти, от лихви по банкови депозити и др

Ако имате въпроси?


  • Свържете се с нас на телефон:
  • +359 2 42 10 513
  • Или ни пишете на e-mail:
  • [email protected]
Купете дялове
Дигитална Трансформация - как да инвестираме

Онлайн


Можете да станете наш клиент онлайн. След като попълните необходимата информация следвайки стъпките на  страницата "СТАНЕТЕ КЛИЕНТ“ и подпишете необходимите документи, Вие ще станете клиент на „Алфа Асет Мениджмънт" и ще можете да подавате поръчки за записване и обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Дигитална Трансформация" през интернет страницата ни.
Станете клиент

В офисa на управляващото дружество


Инвеститорите също така могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на ДФ „Дигитална Трансформация“ в централния офис на "Алфа Асет Мениджмънт" всеки работен ден от 10 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената сметка на фонда в Юробанк България. Минималната сума за инвестиция е 200 лв.

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял. Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.
Дигитална Tрансформация - показатели

Нетна стойност на дял, Цена на обратно изкупуване, Емисионна стойност

* Нетната стойност на дял е валидна за поръчки подадени предходния ден.

Нетна стойност активите


Брой дялове в обръщение

Дигитална Трансформация - документи
"

ДОКУМЕНТИ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ ДФ "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА")

РЕШЕНИЕ НА КФН ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.107, АЛ.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 108 ОТ "НАРЕДБА N 44"
(PDF, 892)
ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ"
(PDF, 892)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИОННИ СТОЙНОСТИ И ЦЕНИ НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" ЗА 2018г.
(PDF, 892)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" КЪМ 31.01.2019г.
(PDF, 892)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" КЪМ 31.12.2018г.
(PDF, 892)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" КЪМ 30.11.2018г.
(PDF, 892)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" КЪМ 31.10.2018г.
(PDF, 892)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" КЪМ 30.09.2018Г.
(PDF, 892)
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ"
(PDF, 892)
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА"
(PDF, 892)
КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" АКТУАЛИЗИРАНА КЪМ 06.03.2018г.
(available only in Bulgarian)
(PDF, 91)
ПРОСПЕКТ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" АКТУАЛИЗИРАН КЪМ 06.03.2018г.
(PDF, 624)
ПРАВИЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ"
(available only in Bulgarian)
(PDF, 91)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДОГОВОРЕН ФОНД "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ"
(available only in Bulgarian)
(PDF, 91)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ"
(available only in Bulgarian)
(PDF, 91)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ ДФ "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА") 2017г.
(PDF, 624)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2017г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА НА ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ"
(PDF, 624)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018г.
(PDF, 527KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ДФ “ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ” КЪМ 30.06.2018г.
(PDF, 527KB)
АРХИВ ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА" ДО 20.02.2018г.
(PDF, 892)
АРХИВ КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА" ДО 20.02.2018г.
(available only in Bulgarian)
(PDF, 91)
АРХИВ ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА" ДО 20.02.2018г.
(PDF, 1576)
АРХИВ ПРАВИЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА" ДО 20.02.2018г.
(PDF, 457)
АРХИВ ПРОСПЕКТ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА" ДО 20.02.2018г.
(PDF, 624)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДФ "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА" 2016г.
(PDF, 624)
АРХИВ НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ДФ "АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА"
(PDF, 624)
НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИТОРА
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
11 декември, 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)