Алфа Индекс ИмотиАлфа Индекс Имоти е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Фондът инвестира в акции на Дружества, които от своя страна инвестират в недвижими имоти. Алфа Индекс Имоти ви дава възможност да инвестирате в сектора на недвижимите имоти, като можете да разполагате с парите си по всяко време заедно с реализираната до момента доходност. Разходите за управление са ниски, а реализираната печалба е необлагаема.
ВЗЕМИ ДЯЛОВЕ ОНЛАЙН
Алфа Индекс Имоти - основни факти
Тип фонд Секторен договорен фонд
Инвестиоционен фокус Фондът инвестира в ценни книжа на компании (включително АДСИЦ и REITs), опериращи в сектора на недвижимите имоти.
Страна на регистрация България
Дата на публично предлагане 17.04.2006
Валута на предлагане Български лев (BGN)
Регулиран пазар Не се търгува
Банка депозитар Юробанк България АД
Такса при емитиране 0.5%
Такса при обратно изкупуване 0.5%
Такса за управление 1.5%
Алфа Индекс Имоти - доходност и риск
Нисък риск
1
2
3
4
5
6
7
Висок риск
ниска възвръщаемост висока възвръщаемост
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда.

Алфа Индекс Имоти - стратегия
Алфа Индекс Имоти е секторен договорен фонд, който инвестира изключително в ценни книжа на компании (включително АДСИЦ и REITs), опериращи в сектора на недвижимите имоти (земеделска земя, жилищни, офисни, търговски и логистични площи), приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж. Фондът може да инвестира и в колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране (включително ETFs), инвестиращи в сектора на недвижимите имоти. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения.

За структуриране и поддържане на диверсифициран инвестиционен портфейл и с оглед предпазване на средствата на инвеститорите от неблагоприятни пазарни тенденции, Фондът може да инвестира и в дългови ценни книжа (ипотечни и корпоративни облигации), чиято доходност е обвързана с недвижимите имоти.

Ако имате въпроси?


  • Свържете се с нас на телефон:
  • +359 2 42 10 513
  • Или ни пишете на e-mail:
  • [email protected]
Купете дялове
Алфа Индекс Имоти - как да инвестираме

Онлайн


Можете да станете наш клиент онлайн. След като попълните необходимата информация следвайки стъпките на  страницата "СТАНЕТЕ КЛИЕНТ“ и подпишете необходимите документи, Вие ще станете клиент на „Алфа Асет Мениджмънт" и ще можете да подавате поръчки за записване и обратно изкупуване на дяловете на „Алфа Индекс Имоти" през интернет страницата ни.
Станете клиент

В офиса на управляващото дружество


Инвеститорите също така могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на „Алфа Индекс Имоти“ в централния офис на "Алфа Асет Мениджмънт" всеки работен ден от 10 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената сметка на фонда в „Юробанк България“ АД (Пощенска Банка). Минималната сума за инвестиция е 200 лв.

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял. Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.
Алфа Индекс Имоти - показатели

Нетна стойност на дял, Цена на обратно изкупуване, Емисионна стойност

* Нетната стойност на дял е валидна за поръчки подадени предходния ден.

Нетна стойност активите


Брой дялове в обръщение

Алфа индекс имоти - документи
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2018г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2017г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ КЪМ 30.06.2018Г.
(PDF, 526)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ КЪМ 30.06.2019Г.
(PDF, 526)
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
(PDF, 526)
НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИТОРА
(PDF, 527KB)
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.9, АЛ.1 от ЗКИСДПКИ
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
11 декември, 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ-МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА ЮНИ-АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)