Алфа Индекс ИмотиАлфа Индекс Имоти е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Фондът инвестира в акции на Дружества, които от своя страна инвестират в недвижими имоти. Алфа Индекс Имоти ви дава възможност да инвестирате в сектора на недвижимите имоти, като можете да разполагате с парите си по всяко време заедно с реализираната до момента доходност. Разходите за управление са ниски, а реализираната печалба е необлагаема.
КУПЕТЕ ДЯЛОВЕ
Алфа Индекс Имоти - основни факти
Тип фонд Секторен договорен фонд
Инвестиоционен фокус Фондът инвестира в ценни книжа на компании (включително АДСИЦ и REITs), опериращи в сектора на недвижимите имоти.
Страна на регистрация България
Дата на публично предлагане 17.04.2006
Валута на предлагане Български лев (BGN)
Регулиран пазар Не се търгува
Банка депозитар Юробанк България АД
Такса при емитиране 0.5%
Такса при обратно изкупуване 0.5%
Такса за управление 1.5%
Алфа Индекс Имоти - доходност и риск
Нисък риск
1
2
3
4
5
6
7
Висок риск
ниска възвръщаемост висока възвръщаемост
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и инвеститорите може да реализират печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата на КИС в офиса на "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, както и на този сайт.

Алфа Индекс Имоти - стратегия
Алфа Индекс Имоти е секторен договорен фонд, който инвестира изключително в ценни книжа на компании (включително АДСИЦ и REITs), опериращи в сектора на недвижимите имоти (земеделска земя, жилищни, офисни, търговски и логистични площи), приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж. Фондът може да инвестира и в колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране (включително ETFs), инвестиращи в сектора на недвижимите имоти. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения.

За структуриране и поддържане на диверсифициран инвестиционен портфейл и с оглед предпазване на средствата на инвеститорите от неблагоприятни пазарни тенденции, Фондът може да инвестира и в дългови ценни книжа (ипотечни и корпоративни облигации), чиято доходност е обвързана с недвижимите имоти.

Ако имате въпроси?


  • Свържете се с нас на телефон:
  • +359 2 42 10 513
  • Или ни пишете на e-mail:
  • [email protected]
Купете дялове
Алфа Индекс Имоти - портфолио
Алфа Индекс Имоти - как да инвестираме

В офиса на управляващото дружество


Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на „Алфа Индекс Имоти“ в централния офис на "Алфа Асет Мениджмънт" всеки работен ден от 9.30 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник, съгласно вътрешната процедура за легитимация и представителство на дружеството. Към момента на подаване на поръчка за покупка на дялове клиентът трябва да е внесъл сумата за тяхното закупуване по банков път по набирателна сметка на фонда в Юробанк България АД. Минималната сума за инвестиция е 200 лв. Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по цена на един дял (емисионна стойност на дял) за деня, в който е направена. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.
Алфа Индекс Имоти - показатели

Нетна стойност на дял


Цена на обратно изкупуване, Емисионна стойност


Нетна стойност активите


Брой дялове в обръщение

Алфа индекс имоти - документи

ДОКУМЕНТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЛИКВИДАЦИЯТА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ) И ДФ "СМАРТ ТЕХ" (В ЛИКВИДАЦИЯ - С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ)
(PDF, 105KB)
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ)ОТНОСНО ФОРМИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЧИСТОТО ИМУЩЕСТВО НА ФОНДА И ИЗПЛАЩАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ НА НЕГО
(PDF, 105KB)
ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПОКУПКА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ПОРТФЕЙЛА НА ДФ „АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ)
(PDF, 105KB)
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ)
(PDF, 105KB)
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ" ОТ 20.03.2020г.
(PDF, 105KB)
ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ" ОТ 20.03.2020г.
(PDF, 105KB)
СПИРАНЕ НА ЕМИТИРАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ" ОТ 21.02.2020г.
(PDF, 105KB)
КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ НА АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
(PDF, 105KB)
ПРОСПЕКТ НА АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
(PDF, 526)
ПРАВИЛА НА АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
(PDF, 473)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
(PDF, 105KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
(PDF, 1634KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ 2016г.
(PDF, 526)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ 2017г.
(PDF, 526)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ 2018г.
(PDF, 526)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ 2019г.
(PDF, 526)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2020г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2019г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2018г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2017г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ КЪМ 30.06.2018Г.
(PDF, 526)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ КЪМ 30.06.2019Г.
(PDF, 526)
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
(PDF, 526)
НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИТОРА
(PDF, 527KB)
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.9, АЛ.1 от ЗКИСДПКИ
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
11 декември, 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ-МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА ЮНИ-АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ” ЗА ПЕРИОДА МАРТ 2020г.
(PDF, 178KB)