Смарт ТехДоговорен Фонд „Смарт Тех“ инвестира основно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай. Изборът на активи се определя от потенциала за растеж и от дохода от лихви или дивиденти. За повече информация свържете се с нас на тел.: 02/4210 513 или ни пишете на имейл: [email protected]
КУПЕТЕ ДЯЛОВЕ
Смарт Тех- основни факти
Тип фонд Договорен фонд за инвестиране в акции и дългови ценни книжа при поемане на умерен до висок риск.
Инвестиционен фокус Фондът следва агресивна инвестиционна стратегия като инвестира предимно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулирани пазари, основно в САЩ, Европа и Китай.
Страна на регистрация България
Дата на публично предлагане 10.10.2007
Валута на предлагане Български лев (BGN)
Регулиран пазар Не се търгува
Банка депозитор Юробанк България АД
Такса при емитиране 1.00%
Такса при обратно изкупуване 0.25%
Такса за управление 2.00%
Такса за постигнат положителен резултат (Success Fee) 20.00% *
* Таксата за постигнат положителен резултат се дължи и начислява само в случай, че НСА на един дял за предходния работен ден (ден Т-1) е по-висока от най-високата НСА на един дял, постигната през текущата календарна година за периода от 1-ви януари до ден Т-2. Като за 2019 г. (първата година от въвеждането на таксата за постигнат положителен резултат) началната дата, от която започва сравняването на постигнатата доходност се определя като първият работен ден, следващ изтичането на 1 месец от одобряване на Правилата на Фонда, т.е. 15.03.2019г. Повече информация относно вида и размера на таксите може да намерите в Раздел „Информация за разходите“ в Проспекта на Фонда.
Смарт Тех (с предишно наименование Алфа избрани акции) - доходност и риск
Нисък риск
1
2
3
4
5
6
7
Висок риск
по-ниска доходност по-висока доходност
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и инвеститорите може да реализират печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата на КИС в офиса на "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, както и на този сайт.

Смарт Тех - стратегия
За постигане на целите, Управляващото дружество следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от ценни книжа и парични средства на Фонда.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество ще инвестира набраните средства на Фонда предимно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулирани пазари. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на Фонда, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на Фонда, от получени дивиденти и в по-малка степен – от лихви от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

За постигане на основните цели на ФОНДА и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати, ненарушаващи основната инвестиционна насоченост на Фонда. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни.

Ако имате въпроси?


  • Свържете се с нас на телефон:
  • +359 2 42 10 513
  • Или ни пишете e-mail:
  • [email protected]
Купете дялове
Смарт Тех - портфейл
Управляващото дружество възнамерява да инвестира активите на ДФ „Смарт Тех“ предимно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай. Фондът е ориентиран към инвестиции предимно (но не само) в следните области на технологичния сектор като областта на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект, виртуална/добавена/смесена реалност, биотехнологиите, генетика и здравеопазването, квантовите изчислителни архитектури и приложният за тях софтуер, финансови технологии, блокчейн, мобилни технологии и разплащания; „интернет на нещата“ (internet of things); решения за управление на “умни градове“, зелена, електрическа и автономна мобилност; батериите и сходни форми на технологии за съхранение на ел. енергия, информационни технологии; социални медии, софтуер; oблачни услуги, големи масиви с данни (Big Data). Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Фондът може да инвестира в дългови инструменти, включително такива, издадени от Република България или от друга държава членка, както и от дружества. Изборът на активи се определя от потенциала за растеж и от дохода от лихви или дивиденти.
Смарт Тех - как да инвестираме

В офисa на управляващото дружество


Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на „Смарт Тех“ в централния офис на "Алфа Асет Мениджмънт" всеки работен ден от 9.30 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник, съгласно вътрешната процедура за легитимация и представителство на дружеството. Към момента на подаване на поръчка за покупка на дялове клиентът трябва да е внесъл сумата за тяхното закупуване по банков път по набирателна сметка на фонда в Юробанк България АД. Минималната сума за инвестиция е 200 лв. Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по цена на един дял (емисионна стойност на дял) за деня, в който е направена. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.
Смарт Тех - показатели

Нетна стойност на дял


Цена на обратно изкупуване, Емисионна стойност


Нетна стойност активите


Брой дялове в обръщение

Смарт Тех - документи

ДОКУМЕНТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЛИКВИДАЦИЯТА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ) И ДФ "СМАРТ ТЕХ" (В ЛИКВИДАЦИЯ - С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ)
(PDF, 105KB)
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ “СМАРТ ТЕХ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ - С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ“) ОТНОСНО ФОРМИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЧИСТОТО ИМУЩЕСТВО НА ФОНДА И ИЗПЛАЩАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ НА НЕГО
(PDF, 108KB)
ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПОКУПКА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ПОРТФЕЙЛА НА ДФ „СМАРТ ТЕХ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ)
(PDF, 108KB)
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ “СМАРТ ТЕХ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ - с предишно наименование „Алфа Избрани Акции“)
(PDF, 108KB)
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРЕН ФОНД "СМАРТ ТЕХ" ОТ 20.03.2020Г.
(PDF, 108KB)
ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "СМАРТ ТЕХ" ОТ 20.03.2020Г.
(PDF, 108KB)
СПИРАНЕ НА ЕМИТИРАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД "СМАРТ ТЕХ" ОТ 21.02.2020Г.
(PDF, 108KB)
КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДФ "СМАРТ ТЕХ"
(PDF, 108KB)
ПРОСПЕКТ НА ДФ "СМАРТ ТЕХ"
(PDF, 492)
ПРАВИЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" В СИЛА ОТ 14.03.2019г.
(PDF, 492)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" В СИЛА ОТ 14.03.2019г.
(PDF, 1576KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" В СИЛА ОТ 14.03.2019г.
(PDF, 1635KB)
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ" В СИЛА ОТ 15.02.2019г.
(PDF, 492)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СМАРТ ТЕХ (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ) 2018Г.
(PDF, 480)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СМАРТ ТЕХ (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ) 2019Г.
(PDF, 480)
КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ"
(PDF, 108KB)
ПРОСПЕКТ НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 480)
ПРАВИЛА НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 492)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 1576KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 1635KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ 2016Г.
(PDF, 480)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ 2017Г.
(PDF, 480)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2020г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2019г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2018г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2017г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ" КЪМ 30.06.2018Г.
(PDF, 480)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ") КЪМ 30.06.2019Г.
(PDF, 480)
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 480)
НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИТОРА
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ-МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА ЮНИ-АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА МАРТ 2020г.
(PDF, 178KB)