Смарт ТехДоговорен Фонд „Смарт Тех“ инвестира основно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай. Изборът на активи се определя от потенциала за растеж и от дохода от лихви или дивиденти.
КУПЕТЕ ДЯЛОВЕ ОНЛАЙН
Смарт Тех- основни факти
Тип фонд Договорен фонд за инвестиране в акции и дългови ценни книжа при поемане на умерен до висок риск.
Инвестиционен фокус Фондът следва агресивна инвестиционна стратегия като инвестира предимно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулирани пазари, основно в САЩ, Европа и Китай.
Страна на регистрация България
Дата на публично предлагане 10.10.2007
Валута на предлагане Български лев (BGN)
Регулиран пазар Не се търгува
Банка депозитор Юробанк България АД
Такса при емитиране 1.00%
Такса при обратно изкупуване 0.25%
Такса за управление 2.00%
Такса за постигнат положителен резултат (Success Fee) 20.00% *
* Таксата за постигнат положителен резултат се дължи и начислява само в случай, че НСА на един дял за предходния работен ден (ден Т-1) е по-висока от най-високата НСА на един дял, постигната през текущата календарна година за периода от 1-ви януари до ден Т-2. Като за 2019 г. (първата година от въвеждането на таксата за постигнат положителен резултат) началната дата, от която започва сравняването на постигнатата доходност се определя като първият работен ден, следващ изтичането на 1 месец от одобряване на Правилата на Фонда, т.е. 15.03.2019г. Повече информация относно вида и размера на таксите може да намерите в Раздел „Информация за разходите“ в Проспекта на Фонда.
Смарт Тех (с предишно наименование Алфа избрани акции) - доходност и риск
Нисък риск
1
2
3
4
5
6
7
Висок риск
по-ниска доходност по-висока доходност
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда.

Смарт Тех - стратегия
За постигане на целите, Управляващото дружество следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от ценни книжа и парични средства на Фонда.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество ще инвестира набраните средства на Фонда предимно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулирани пазари. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на Фонда, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на Фонда, от получени дивиденти и в по-малка степен – от лихви от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

За постигане на основните цели на ФОНДА и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати, ненарушаващи основната инвестиционна насоченост на Фонда. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни.

Ако имате въпроси?


  • Свържете се с нас на телефон:
  • +359 2 42 10 513
  • Или ни пишете e-mail:
  • [email protected]
Купете дялове
Смарт Тех - портфейл
Управляващото дружество възнамерява да инвестира активите на ДФ „Смарт Тех“ предимно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай. Фондът е ориентиран към инвестиции предимно (но не само) в следните области на технологичния сектор като областта на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект, виртуална/добавена/смесена реалност, биотехнологиите, генетика и здравеопазването, квантовите изчислителни архитектури и приложният за тях софтуер, финансови технологии, блокчейн, мобилни технологии и разплащания; „интернет на нещата“ (internet of things); решения за управление на “умни градове“, зелена, електрическа и автономна мобилност; батериите и сходни форми на технологии за съхранение на ел. енергия, информационни технологии; социални медии, софтуер; oблачни услуги, големи масиви с данни (Big Data). Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Фондът може да инвестира в дългови инструменти, включително такива, издадени от Република България или от друга държава членка, както и от дружества. Изборът на активи се определя от потенциала за растеж и от дохода от лихви или дивиденти.
Смарт Тех - как да инвестираме

Онлайн


Можете да станете наш клиент онлайн. След като попълните необходимата информация следвайки стъпките на  страницата "СТАНЕТЕ КЛИЕНТ“ и подпишете необходимите документи, Вие ще станете клиент на „Алфа Асет Мениджмънт„ и ще можете да подавате поръчки за записване и обратно изкупуване на дяловете на „Алфа Избрани Акции" през интернет страницата ни.
Станете клиент

В офисa на управляващото дружество


Инвеститорите също така могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на „Алфа Избрани Акции“ в централния офис на Алфа Асет Мениджмънт всеки работен ден от 9.30 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената сметка на фонда в Юробанк България АД. Минималната сума за инвестиция е 200 лв.

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял. Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.
Смарт Тех - показатели

Нетна стойност на дял, Цена на обратно изкупуване, Емисионна стойност

* Нетната стойност на дял е валидна за поръчки подадени предходния ден.

Нетна стойност активите


Брой дялове в обръщение

Смарт Тех - документи

ДОКУМЕНТИ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ" oт 15.02.2019г.
(PDF, 108KB)
КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДФ "СМАРТ ТЕХ" В СИЛА ОТ 14.03.2019г.
(PDF, 492)
ПРОСПЕКТ НА ДФ "СМАРТ ТЕХ"
(PDF, 492)
ПРАВИЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" В СИЛА ОТ 14.03.2019г.
(PDF, 492)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" В СИЛА ОТ 14.03.2019г.
(PDF, 1576KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" В СИЛА ОТ 14.03.2019г.
(PDF, 1635KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СМАРТ ТЕХ (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ) 2018Г.
(PDF, 480)
КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ"
(PDF, 108KB)
ПРОСПЕКТ НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 480)
ПРАВИЛА НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 492)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 1576KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 1635KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ 2016Г.
(PDF, 480)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ 2017Г.
(PDF, 480)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2018г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2017г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ" КЪМ 30.06.2018Г.
(PDF, 480)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ") КЪМ 30.06.2019Г.
(PDF, 480)
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
(PDF, 480)
НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИТОРА
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ "СМАРТ ТЕХ" (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ-МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “СМАРТ ТЕХ” (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ”) ЗА ПЕРИОДА ЮНИ-АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)