Алфа SOFIX Индекс

Договорен фонд "Алфа SOFIX Индекс" предлага публично своите дялове от 16.08.2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. От 01.02.2014 г. портфейлът му следва структурата на борсовия индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса.
КУПЕТЕ ДЯЛОВЕ

Алфа SOFIX Индекс - основни факти
Тип фонд Индексен договорен фонд в акции.
Инвестиционен фокус Фондът следва движението на основния борсов индекс SOFIX чрез пълно репликиране на компаниите и теглата им в него.
Страна на регистрация България
Дата на публично предлагане 16.08.2006 г.
Валута на предлагане Български лев (BGN)
Регулиран пазар Не се търгува
Банка депозитар Юробанк България АД
Такса при емитиране 0.25%
Такса при обратно изкупуване 0.25%
Такса за управление 1%
Алфа SOFIX Индекс - риск и доходност
Нисък риск
1
2
3
4
5
6
7
Висок риск
по-ниска доходност по-висока доходност
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и инвеститорите може да реализират печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата на КИС в офиса на "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, както и на този сайт.

Алфа SOFIX Индекс - стратегия
Алфа SOFIX Индекс следва пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове. Основната разлика между пасивната и активната стратегия е, че при активно управляваните фондове усилията на портфолио мениджърите са концентрирани върху това да открият правилните акции и подходящото време за тяхната покупка, така че да победят пазара, докато индексният фонд просто "купува пазара". Така се получават абсолютна прозрачност и ниски разходи при максимално ефективно управление. При индексния фонд цената на дяловете се определя не от уменията на мениджъра, а от движението на пазара като цяло. Така може да сте сигурен, че няма субективни решения, портфейлът на фонда е предварително зададен, а и няма излишни разходи за управление. Алфа SOFIX Индекс инвестира в акции на дружества, търгувани на Българската фондова борса, включени в борсовия индекс SOFIX. Той се изчислява ежедневно и включва водещите 15 публични дружества, класирани според тяхната ликвидност и пазарна капитализация. Делът на този тип акции е до 100% от активите. Инвестиционната стратегия на Алфа SOFIX Индекс НЕ включва скъпоструващи анализи на компании в опит да се открият подценени акции в подходящ момент, за да се победи пазара. Алфа SOFIX Индекс просто следва движението на пазара и печели, като разходите за инвеститорите са най-ниските, а прозрачността е най-голяма. Дали обаче следването на пазара носи по-добри резултати? Изследвания, сравняващи ръста на широките пазарни индекси в САЩ и Европа със средния ръст на портфейлите на активно управляваните фондове, показват, че в дългосрочен период ръстът на индексите изпреварва значително ръста на активно управляваните портфейли, като разходите за управление допълнително увеличават разликата. Разбира се, в краткосрочен период, обикновено победител е някой активно управляван фонд. Лидерите обаче често се сменят и никой не може да ви обещае, че ще е винаги сред първите.

Имате въпроси?


  • Свържете се с нас на телефон:
  • +359 2 42 10 513
  • Или ни пишете на e-mail:
  • [email protected]
Купете дялове
Алфа SOFIX Индекс - портфейл
От 01 февруари 2014 портфейлът на Алфа SOFIX Индекс репликира индекса SOFIX. Така в него са включени позициите, влизащи в индекса SOFIX със съответните им тегла в индекса.
За повече подробности относно структурата и начина на изчисляване на борсовия индекс SOFIX виж: www.bse-sofia.bg
Алфа SOFIX Индекс - как да инвестираме

В ОФИСA НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО


Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на „Алфа Sofix Индекс“ в централния офис на "Алфа Асет Мениджмънт" всеки работен ден от 9.30 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник, съгласно вътрешната процедура за легитимация и представителство на дружеството. Към момента на подаване на поръчка за покупка на дялове клиентът трябва да е внесъл сумата за тяхното закупуване по банков път по набирателна сметка на фонда в Юробанк България АД. Минималната сума за инвестиция е 200 лв. Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по цена на един дял (емисионна стойност на дял) за деня, в който е направена. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.
Алфа SOFIX Индекс - показатели

Нетна стойност на дял, Цена на обратно изкупуване, Емисионна стойност


Нетна стойност активите


Брой дялове в обръщение

Алфа SOFIX индекс - документи
Окончателен доклад на проверителя във връзка с преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгувания фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”
(PDF, 89KB)
Успешно приключи вливането на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгувания фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”
(PDF, 89KB)
Уведомление относно изичсляване на коефициента на замяна за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”“
(PDF, 89KB)
Уведомление относно окончателно спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове от Преобразуващия се фонд ДФ „Алфа SOFIX Индекс“
(PDF, 89KB)
Съобщение за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“, управляван от „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”, управляван от „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД
(PDF, 89KB)
Информация за притежателите на ДФ "Алфа SOFIX Индекс" и БТФ "EXPAT BULGARIS SOFIX UCITS ETF"", изготвен в съответствие с изискванията на чл. 151 ал.1 от ЗДКИСДПКИ
(PDF, 89KB)
План за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“, в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”"
(PDF, 89KB)
Ключова информация за инвеститорите на “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”
(PDF, 89KB)
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.9 АЛ.1 ОТ ЗДКИСДПКИ ОТНОСНО ДФ "АЛФА SOFIX ИНДЕКС"
(PDF, 89KB)
КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ НА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 89KB)
ПРОСПЕКТ НА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 679KB)
ПРАВИЛА НА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 523KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 413KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 527KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС 2016г.
(PDF, 527KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС 2017г.
(PDF, 527KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС 2018г.
(PDF, 527KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС 2019г.
(PDF, 527KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС 2020г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2020г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2019г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2018г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2017г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС КЪМ 30.06.2018Г.
(PDF, 527KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС КЪМ 30.06.2019Г.
(PDF, 527KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС КЪМ 30.06.2020Г.
(PDF, 527KB)
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 527KB)
НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИТОРА
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
11 декември, 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИОННИ СТОЙНОСТИ И ЦЕНИ НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ-МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ЮНИ-АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА МАРТ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА МАЙ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2020г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2021г.
(PDF, 178KB)