Алфа SOFIX Индекс

Договорен фонд "Алфа SOFIX Индекс" предлага публично своите дялове от 16.08.2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. От 01.02.2014 г. портфейлът му следва структурата на борсовия индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса.
КУПЕТЕ ДЯЛОВЕ ОНЛАЙН

Алфа SOFIX Индекс - основни факти
Тип фонд Индексен договорен фонд в акции.
Инвестиционен фокус Фондът следва движението на основния борсов индекс SOFIX чрез пълно репликиране на компаниите и теглата им в него.
Страна на регистрация България
Дата на публично предлагане 16.08.2006 г.
Валута на предлагане Български лев (BGN)
Регулиран пазар Не се търгува
Банка депозитар Юробанк България АД
Такса при емитиране 0.25%
Такса при обратно изкупуване 0.25%
Такса за управление 1%
Алфа SOFIX Индекс - риск и доходност
Нисък риск
1
2
3
4
5
6
7
Висок риск
по-ниска доходност по-висока доходност
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда.

Алфа SOFIX Индекс - стратегия
Алфа SOFIX Индекс следва пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове. Основната разлика между пасивната и активната стратегия е, че при активно управляваните фондове усилията на портфолио мениджърите са концентрирани върху това да открият правилните акции и подходящото време за тяхната покупка, така че да победят пазара, докато индексният фонд просто "купува пазара". Така се получават абсолютна прозрачност и ниски разходи при максимално ефективно управление. При индексния фонд цената на дяловете се определя не от уменията на мениджъра, а от движението на пазара като цяло. Така може да сте сигурен, че няма субективни решения, портфейлът на фонда е предварително зададен, а и няма излишни разходи за управление. Алфа SOFIX Индекс инвестира в акции на дружества, търгувани на Българската фондова борса, включени в борсовия индекс SOFIX. Той се изчислява ежедневно и включва водещите 15 публични дружества, класирани според тяхната ликвидност и пазарна капитализация. Делът на този тип акции е до 100% от активите. Инвестиционната стратегия на Алфа SOFIX Индекс НЕ включва скъпоструващи анализи на компании в опит да се открият подценени акции в подходящ момент, за да се победи пазара. Алфа SOFIX Индекс просто следва движението на пазара и печели, като разходите за инвеститорите са най-ниските, а прозрачността е най-голяма. Дали обаче следването на пазара носи по-добри резултати? Изследвания, сравняващи ръста на широките пазарни индекси в САЩ и Европа със средния ръст на портфейлите на активно управляваните фондове, показват, че в дългосрочен период ръстът на индексите изпреварва значително ръста на активно управляваните портфейли, като разходите за управление допълнително увеличават разликата. Разбира се, в краткосрочен период, обикновено победител е някой активно управляван фонд. Лидерите обаче често се сменят и никой не може да ви обещае, че ще е винаги сред първите.

Имате въпроси?


  • Свържете се с нас на телефон:
  • +359 2 42 10 513
  • Или ни пишете на e-mail:
  • [email protected]
Купете дялове
Алфа SOFIX Индекс - портфейл
От 01 февруари 2014 портфейлът на Алфа SOFIX Индекс репликира индекса SOFIX. Така в него са включени позициите, влизащи в индекса SOFIX със съответните им тегла в индекса.
За повече подробности относно структурата и начина на изчисляване на борсовия индекс SOFIX виж: www.bse-sofia.bg
Алфа SOFIX Индекс - Как да инвестираме

Онлайн


Можете да станете наш клиент онлайн. След като попълните необходимата информация следвайки стъпките на  страницата "СТАНЕТЕ КЛИЕНТ“ и подпишете необходимите документи, Вие ще станете клиент на „Алфа Асет Мениджмънт" и ще можете да подавате поръчки за записване и обратно изкупуване на дяловете на „Алфа SOFIX Индекс" през интернет страницата ни.
Станете клиент

В ОФИСA НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО


Инвеститорите също така могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на „Алфа SOFIX Индекс“ в централния офис на "Алфа Асет Мениджмънт" всеки работен ден от 10 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената сметка на фонда в Юробанк България АД (Пощенска Банка). Минималната сума при първоначална инвестиция е 200 лв., като за последващи поръчки няма минимална сума.

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял. Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.
Алфа SOFIX Индекс - показатели

Нетна стойност на дял, Цена на обратно изкупуване, Емисионна стойност

* Нетната стойност на дял е валидна за поръчки подадени предходния ден.

Нетна стойност активите


Брой дялове в обръщение

Алфа SOFIX индекс - документи

ДОКУМЕНТИ

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 89KB)
ПРОСПЕКТ НА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 679KB)
ПРАВИЛА НА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 523KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 413KB)
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 527KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС 2016г.
(PDF, 527KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС 2017г.
(PDF, 527KB)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС 2018г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2018г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КЪМ 31.12.2017г. ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА 44
(PDF, 220KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС КЪМ 30.06.2018Г.
(PDF, 527KB)
6 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ АЛФА SOFIX ИНДЕКС КЪМ 30.06.2019Г.
(PDF, 527KB)
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА АЛФА SOFIX ИНДЕКС
(PDF, 527KB)
НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИТОРА
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017г.
(PDF, 527KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
11 декември, 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИОННИ СТОЙНОСТИ И ЦЕНИ НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА 2018г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС” ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ-МАЙ 2019г.
(PDF, 178KB)
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА 44 НА ДФ “АЛФА SOFIX ИНДЕКС ” ЗА ПЕРИОДА ЮНИ-АВГУСТ 2019г.
(PDF, 178KB)