НЕ СТАВА

ВЪПРОС ЗА ПАРИ.

А ЗА ТОВА,

ДА НАКАРАШ

ПАРИТЕ

ДА РАБОТЯТ.

Алфа SOFIX Индекс
Алфа Индекс Имоти
Смарт Тех
 

2021.07.12: Уведомление относно промяна на името на дружеството и други промени вписани по партида на дружеството За повече инфо.


2021.06.24: Уведомление относно прекратяване на дейността на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД като Управляващо дружество съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) За повече инфо.


2021.03.10: Оповестяване по чл. 3 и чл.4 следв. от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги За повече инфо.


2021.01.26: Успешно приключи вливането на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгувания фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” За повече инфо.


2021.01.18: Уведомление относно изичсляване на коефициента на замяна за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” За повече инфо.2021.01.08: Уведомление относно окончателно спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове от Преобразуващия се фонд ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ За повече инфо.2020.11.17: Съобщение за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“, управляван от „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”, управляван от „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД За повече инфо.2020.11.17: Информация за притежателите на ДФ "Алфа SOFIX Индекс" и БТФ "EXPAT BULGARIS SOFIX UCITS ETF"", изготвен в съответствие с изискванията на чл. 151 ал.1 от ЗДКИСДПКИ За повече инфо.2020.11.17: План за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“, в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” За повече инфо.2020.11.17: Ключова информация за инвеститорите на “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” За повече инфо.2020.09.04: УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.9 АЛ.1 ОТ ЗДКИСДПКИ ОТНОСНО ДФ "АЛФА SOFIX ИНДЕКС" За повече инфо.2020.08.25: УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО НОВ АДРЕС НА ОФИС НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД За повече инфо.2020.06.01: УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЛИКВИДАЦИЯТА НА ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ) И ДФ "СМАРТ ТЕХ" (В ЛИКВИДАЦИЯ - С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЯ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ) За повече инфо.2020.05.20: УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ) ОТНОСНО ФОРМИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЧИСТОТО ИМУЩЕСТВО НА ФОНДА И ИЗПЛАЩАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ НА НЕГОЗа повече инфо.2020.05.19: УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ “СМАРТ ТЕХ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ - С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ“) ОТНОСНО ФОРМИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЧИСТОТО ИМУЩЕСТВО НА ФОНДА И ИЗПЛАЩАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ НА НЕГОЗа повече инфо.2020.04.28: ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПОКУПКА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ПОРТФЕЙЛА НА ДФ „СМАРТ ТЕХ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ)За повече инфо.2020.04.28: ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПОКУПКА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ПОРТФЕЙЛА НА ДФ „АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ)За повече инфо.2020.04.23: УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ “АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ) За повече инфо.2020.04.23: УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ “СМАРТ ТЕХ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ - с предишно наименование „Алфа Избрани Акции“) За повече инфо.2020.03.26: ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА COVID-19". ПРОМЯНА В РАБОТНО ВРЕМЕ За повече инфо.2020.03.20: СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРЕН ФОНД "СМАРТ ТЕХ" И ДФ "АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ". За повече инфо.2020.03.20: ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "СМАРТ ТЕХ". За повече инфо.2020.03.20: ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ". За повече инфо.2020.03.13: ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА COVID-19. За повече инфо.2020.02.20: Спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове от Договорен фонд "Смарт Тех" от 21.02.2020г. За повече инфо.2020.02.20: Спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове от Договорен фонд "Алфа Индекс Имоти" от 21.02.2020г. За повече инфо.2019.12.16: На 27, 30 и 31 декември 2019 г. (петък, понеделник и вторник), няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от управляваните фондове на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД. За повече инфо.2019.02.15: Важна информация до инвеститорите в договорен фонд "Алфа Избрани Акции". За повече инфо.2018.12.20: На 27, 28 и 31 декември 2018 г. (четвъртък, петък и понеделник), няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от управляваните фондове на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД. За повече инфо.2018.08.28: Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - Управляващо дружество, организиращо и управляващо Договорен фонд „Дигитална Tрансформация“, на свое заседание на 28.08.2018 г. взе решение считано от същата дата да се спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда и изчисляването на нетна стойност на активите. За повече инфо.ЗА НАСУправляващо дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД е с предмет на дейност управление на инвестициите в ценни книжа на парични средства набрани чрез публично предлагане на дялове, на принципа на разпределение на риска. Управляващото дружество текущо управлява Договорен фонд "Алфа SOFIX Индекс", който е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на индекса SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса.


УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД е част от “Алфа Финанс Холдинг” АД. “Алфа Финанс Холдинг” АД е водеща финансово-индустриална група в България развиваща дейност в областта на финансовите услуги, добивната промишленост, логистиката и управлението на недвижими имоти.
Дългогодишният опит на екипа на компанията в сферата на финансовите пазари и инвестициите, както и вече утвърденото име, са гаранция за професионализъм и коректно отношение към клиентите. Детайлното познаване на пазарa, активното управление, и бизнес етиката са основните преимущества на компанията и базата на която тя гради успеха си.

ДОКУМЕНТИ СВЪЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА УД АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДОБЩИ УСЛОВИЯ УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД по чл. 105а, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ и чл. 4, ал. 3 от Политиката за ангажираност на УД „АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД за 2020г.
ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СДЕЛКИ С АКТИВИ НА ФОНДОВЕТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ИМ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЙ-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ ЗА КЛИЕНТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД, НА ЛИЦАТА РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР ЗА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД И ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, ПОДОЗРИТЕЛНИ НАРЕЖДАНИЯ И СДЕЛКИ;
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТИМУЛИТЕ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРОЦЕДУРА ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ ПОКУПКА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ТАРИФА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД 2020Г.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД 2019Г.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД 2018Г.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" (В ЛИКВИДАЦИЯ) 2018Г.
ПРАВИЛА ЗА ПОКУПКА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

КОНТАКТИСофия, бул. Цар Освободител N14 (Лендмарк Център), етаж партер
тел: +359 2 42 10 513
e-mail: [email protected]