НЕ СТАВА

ВЪПРОС ЗА ПАРИ.

А ЗА ТОВА,

ДА НАКАРАШ

ПАРИТЕ

ДА РАБОТЯТ.

Алфа SOFIX Индекс
Алфа Индекс Имоти
Смарт Тех
 
Показатели Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Смарт Тех **
Към дата2019-09-172019-09-172019-09-17
Нетна ст-т на активите504,563.38568,808.73624,180.82
Нетна ст-т на активите на дял0.85800.53870.4935
Емисионна стойност0.86230.54000.4984
Цена на обратно изкупуване0.85370.53740.4923
Брой дялове в обръщение588050.65191055911.15031264768.7955
* Цените са валидни за поръчки подадени предходeн работен ден.
** Предишно наименование "Алфа Избрани Акции"

2019.02.15: Важна информация до инвеститорите в договорен фонд "Алфа Избрани Акции". За повече инфо.2018.12.20: На 27, 28 и 31 декември 2018 г. (четвъртък, петък и понеделник), няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от управляваните фондове на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД. За повече инфо.2018.08.28: Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - Управляващо дружество, организиращо и управляващо Договорен фонд „Дигитална Tрансформация“, на свое заседание на 28.08.2018 г. взе решение считано от същата дата да се спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда и изчисляването на нетна стойност на активите. За повече инфо.ЗА НАСУправляващо дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД е с предмет на дейност управление на инвестициите в ценни книжа на парични средства набрани чрез публично предлагане на дялове, на принципа на разпределение на риска. Управляващото дружество управлява следните колективни инвестиционни схеми:

“Алфа Индекс Имоти” е секторен договорен фонд, инвестиращ в сектора на недвижимите имоти.

"Алфа SOFIX Индекс" е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на индекса SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса.

“Смарт Тех” (предишно наименование “Алфа Избрани Акции”) е активно управляван фонд, който инвестира основно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай.


УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД е част от “Алфа Финанс Холдинг” АД. “Алфа Финанс Холдинг” АД е водеща финансово-индустриална група в България развиваща дейност в областта на финансовите услуги, добивната промишленост, логистиката и управлението на недвижими имоти.
Дългогодишният опит на екипа на компанията в сферата на финансовите пазари и инвестициите, както и вече утвърденото име, са гаранция за професионализъм и коректно отношение към клиентите. Детайлното познаване на пазарa, активното управление, и бизнес етиката са основните преимущества на компанията и базата на която тя гради успеха си.

ДОКУМЕНТИ СВЪЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА УД АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДОБЩИ УСЛОВИЯ УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СДЕЛКИ С АКТИВИ НА ФОНДОВЕТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ИМ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД, НА ЛИЦАТА РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР ЗА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД И ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, ПОДОЗРИТЕЛНИ НАРЕЖДАНИЯ И СДЕЛКИ;
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ В УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ПРАВИЛА ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ ПОКУПКА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ТАРИФА НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД 2018Г.
/a>
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДФ "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" (В ЛИКВИДАЦИЯ) 2018Г.
ПРАВИЛА ЗА ПОКУПКА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

КОНТАКТИСофия, ул. Кракра 18, ет.1
тел: +359 2 42 10 513
e-mail: [email protected]