Правила за подаване на поръчки през Интернет
ПРАВИЛА ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ, ОРГАНИЗИРАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ “АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1. Подаването на поръчки за покупката на дялове на Договорните фондове, организирани и управлявани от УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД (“Договорните фондове”) чрез Интернет се извършва само чрез използване на модула за приемане на поръчки в страницата на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД – www.alfafunds.com.
2. За да може да подаде поръчка за покупка на дялове чрез Интернет, съответното лице (физическо или юридическо) трябва да е регистрирано като клиент на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, по някой от описаните по-долу начини: 2.1. онлайн чрез модула за регистрация на клиенти и по начина, описан по-долу; 2.2. в някой от офисите или гишетата на Управляващото дружество.

І. ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТ
1. Онлайн регистрацията на клиенти става посредством модула “Регистрация на клиенти” в страницата на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД – www.alfafunds.com.
2. За да бъде регистриран, клиентът задължително въвежда в съответните полета в модула информацията, необходима за неговото идентифициране, и съответстваща на Процедурата за легитимация и представителство на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД.
3. Всеки клиент вписва в модула за регистрация на клиенти задължително собствена банкова сметка в банка, получила лиценз от БНБ или друга банка, лицензирана в страна-членка на ЕС. Всички последващи операции на клиента, свързани с покупка и обратно изкупуване на дялове се извършват единствено и само през тази банкова сметка.
4. Всеки клиент вписва в модула за регистрация на клиенти задължително електронна поща за контакт. Всички последващи операции на клиента, свързани с комуникация с Управляващото дружество по повод на покупка и обратно изкупуване на дялове се извършват единствено и само през тази електронна поща.
5. В модула за регистрация на клиенти могат да бъдат изисквани и други незадължителни данни, които да помагат на Управляващото дружество да идентифицира клиента и определи по-точно неговия инвестиционен и рисков профил.
6. След попълването на информацията, описана по-горе, клиентът заявява своето уникално потребителско име и парола за достъп, чрез които се идентифицира при последващо влизане в модула за онлайн търговия. Потребителското име и паролата съдържат най-малко седем символа (латински букви и/или цифри). 7. Клиентът носи отговорност за верността на въведените идентификационни данни. Управляващото дружество не носи отговорност за проблеми, възникнали от неверни или некоректно въведени идентификационни данни.
8. След попълването на информацията, описана по-горе клиентът следва да изпрати по e-mail адреса на управляващото дружество ([email protected]) следните документи: • заверено с дата и подпис копие от документ за самоличност за физическо лице, съответно заверени с дата, подпис и печат удостоверителни документи за юридическо лице (съгласно процедурата за легитимация и представителство на Управляващото дружество); • документ, издаден от съответната банка, който удостоверява, че съответното лице е титуляр на регистрираната в модула банкова сметка (документът следва да съдържа достатъчно информация, която да доказва, че титулярът на банковата сметка и регистрираният клиент са едно и също лице).
9. На база на въведените идентификационни данни, Управляващото дружество изготвя писмен договор с клиента и го изпраща на посочения от клиента e-mail адрес и в оригинал по куриер, заедно с допълнителни документи, ако такива са необходими.
10. За финализиране на регистрацията, Клиентът изпраща на хартиен носител обратно по куриера, чрез който е получил документите от Управляващото дружество: • екземпляр от договора с Управляващото дружество, подписан от клиента; • документите по т. 8; • всички допълнителни документи, които са били поискани, Разходите за връщането на документите са за сметка на Управляващото дружество.
11. Ако посочените в т. 10 документи не бъдат представени, както и в случай на несъответствие или непълнота между въведените данни и тези, вписани в документите, Управляващото дружество не извършва регистрация на съответния клиент, съответно не подписва договор с него до изясняване на несъответствията.
12. Управляващото дружество си запазва възможността да откаже сключването на договор с даден клиент, ако е налице съмнение в неговата идентичност, в мотивите за неговата регистрация, както и в други случаи, когато е налице съмнение за нарушение на нормативната уредба.
13. След представянето и проверката на документите, посочени в т. 10, Управляващото дружество регистрира съответното лице като клиент.
14. Промяна на данни за клиента (включително смяна на потребителско име и/или паролата) се извършва само от оторизиран служител на Управляващото дружество след изпращане на email запитване от клиента до [email protected] чрез e-mail-а, с който се е регистрирал или на телефоните за връзка. В случай че промяната касае данни, които са вписани в документа за самоличност, съответно удостоверителните документи, банковия документ или писмения договор с Управляващото дружество, последното изисква от клиента да предостави съответните актуални удостоверителни документи, преди да нанесе промените в данните.

ІІ. ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ПОКУПКА
1. За да може да подаде поръчка за покупка на дялове чрез Интернет, съответното лице (физическо или юридическо) трябва да е регистрирано като клиент на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, съответно да има сключен писмен договор с Управляващото дружество.
2. Поръчките през Интернет не могат да се подават чрез пълномощник.
3. В поръчката за покупка на дялове, клиентът въвежда най-малко следната информация: 3.1. Име на Договорния фонд, в който клиентът желае да инвестира; 3.2. Сума в лева, която ще инвестира клиентът; 3.3. Начин на заплащане на стойността на поръчката (по банков път, чрез e-pay или с кредитна карта); 3.4. Дали желае да получи с куриер копие от поръчката и потвърждението на хартиен носител срещу заплащане на съответната такса, съгласно Тарифата на Управляващото дружество.
4. При внесени суми над 30 000 лв. клиентът задължително декларира произхода на инвестираните средства и се задължава в седемдневен срок да предостави в офиса на Управляващото дружество писмена декларация за произход на инвестираните средства. 5. При неполучаване на писмена декларация за произход на инвестираните средства в размер над 30 000 лв. в указания по-горе срок, Управляващото дружество уведомява Държавна агенция “Национална сигурност“ и предоставя всички известни й данни за клиента и поръчката му.
6. При избора на съответния Договорен фонд, в който ще инвестира, на клиента задължително се предоставя възможност да се запознае с проспекта на Фонда, с неговите правила, както и с документа за ключова информация.
7. Преди потвърждаване на поръчката, клиентът задължително декларира, чрез поставяне на съответната отметка, че: 7.1. е получил възможност да се запознае с документите на фонда, (правила, кратък и пълен проспекти), както и с последната емисионна стойност и цена на обратно изкупуване; 7.2. запознал се е с Правилата за покупка на дялове на Фонда чрез Интернет; 7.3. поръчката е подадена по негова инициатива, а не по препоръка на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД; 7.4. не притежава вътрешна информация за дяловете или за Фонда по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; 7.5. поръчката не се дава относно сделка (сделки) представляващи прикрита покупка или продажба финансови инструменти; 7.6. за юридическо лице – спазени са изискванията на закона и на устава (дружествения договор) и/или други вътрешни актове на юридическото лице за валидно вземане на решение за закупуване на дялове от Договорния фонд; 7.7. е уведомен, че за невярна информация носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

ІІІ. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, НАПРАВЕНИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ
1. Клиентът може да заплати дължимата сума по поръчка подадена чрез Интернет по един от следните начини: 1.1. чрез банков превод по разплащателната сметка на съответния Договорен фонд; 1.2. чрез използване на системата e-pay; 1.3. чрез системата Regsoft за плащане с кредитни карти Visa, Mastercard, AmEx и Discover. 2. При плащане по банков път, клиентът представя и следната информация:
2.1. BIC и IBAN на банковата сметка, от която е извършен превода (при безкасов превод), съответно банка и клон при касово плащане. Банковата сметка при безкасов превод задължително трябва да съвпада с регистрираната такава в клиентския профил, като при несъвпадение поръчката не се изпълнява; 2.2. дата на извършване на банковия превод; 2.3. наредител на банковия превод при безкасов превод, съответно вносител на сумата по сметката на Договорния фонд при касов превод.
3. Процедурата за плащане чрез e-pay е следната: 3.1. За извършване на плащане през e-pay клиентът задължително трябва да притежава валидна дебитна карта, съвместима с БОРИКА и предварително да се е регистрирал като клиент в системата за електронни разплащания e-pay (www.epay.bg); 3.2. За извършване на покупка на дялове през e-pay, Клиентът въвежда клиентския си номер в системата e-pay; 3.3. За финализиране на плащането, Клиентът трябва да го потвърди в сайта на e-pay (www.epay.bg).
4. Процедурата за плащане с кредитна карта през Regsoft е следната: 4.1. За извършване на плащане с кредитна карта клиентът задължително трябва да притежава валидна карта Visa или MasterCard и предварително да се е регистрирал като клиент на сайта на БОРИКА (www.borica.bg); 4.2. За извършване на покупка на дялове с кредитна карта, Клиентът въвежда клиентския си номер, получен от БОРИКА; 4.3. За финализиране на плащането, Клиентът трябва да го потвърди в сайта на БОРИКА (www.borica.bg).
5. При избор на съответния начин на плащане, клиентът получава информация за точния размера на транзакционните разходи, които ще бъдат удържани от съответната сума на поръчката, както и изричното уточнение, че те са за негова сметка. Клиентът потвърждава, че е информиран за размера на транзакционните разходи и ги приема.
6. Ако инвеститорът е посочил получаване на писмена поръчка и потвърждение за изпълнение на поръчката, то от внесената или преведена сума ще се удържи и сумата, покриваща допълнителните разходи съгласно Тарифата на Управляващото дружество. Сумата на допълнителните разходи се включва в сумата на разходите, които ще бъдат удържани от поръчката. Клиентът потвърждава, че е информиран за размера на допълнителните разходи и ги приема.

IV. ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ
1. За да може да подаде поръчка за обратно изкупуване на дялове чрез Интернет, съответното лице (физическо или юридическо) трябва: 1.1. да е регистрирано като клиент на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, съответно да има сключен писмен договор с Управляващото дружество; 1.2. да има записани съответния брой дялове, които желае да закупи и последните да се намират по подсметка на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД в „Централен Депозитар“АД. В случай че дяловете са по подсметка на друг инвестиционен посредник, то те следва да се прехвърлят по подсметка на УД преди подаването на поръчка за обратно изкупуване;
2. В поръчката за обратно изкупуване на дялове, клиентът въвежда най-малко следната информация: 2.1. Име на Договорния фонд, дяловете на който се иска да бъдат обратно изкупени; 2.2. Брой дялове, заявени за обратно изкупуване; 2.3. Дали желае да получи с куриер копие от поръчката и потвърждението на хартиен носител срещу заплащане на съответната такса, съгласно Тарифата на Управляващото дружество;
3. Преди потвърждаване на поръчката клиентът задължително декларира, чрез поставяне на съответната отметка, че: 3.1. поръчката е подадена по негова инициатива, а не по препоръка на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД; 3.2. не притежава вътрешна информация за дяловете или за Фонда по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; 3.3. Дяловете, предмет на поръчка за обратно изкупуване не са блокирани в “Централен депозитар“ АД, върху тях не е учреден залог, нито е наложен запор; 3.4. за юридическо лице – спазени са изискванията на закона и на устава (дружествения договор) и/или други вътрешни актове на юридическото лице за валидно вземане на решение за закупуване на дялове от Договорния фонд; 3.5. е уведомен, че за невярна информация носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
4. Банковата сметка, по която се превеждат дължимите пари по обратно изкупените дялове задължително трябва да съвпада с тази, регистрирана в профила на клиента.

V. ВАЛИДИРАНЕ НА НАПРАВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ СТРАНА НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО
1. Поръчките, подавани чрез Интернет задължително се валидират (потвърждават) от служител на Управляващото дружество след като последния се убеди, че: 1.1. данните в поръчката са въведени коректно; 1.2. дължимата по поръчката за записване на дялове сума е постъпила или наредена по набирателната сметка на съответния договорен фонд, съответно дяловете, заявени за обратно изкупуване са налични по клиентската подсметка на съответния клиент при УД.
2. При наличие на съмнения за некоректна информация в поръчката, съответния служител се свързва с клиента и валидира поръчката едва след потвърждаване/коригиране на информацията в нея.
3. Счита се, че дължимата по поръчката сума е постъпила по набирателната сметка на съответния договорен фонд към съответната дата, ако преводът (сумата) фигурира в изпращаното извлечение от страна на банката депозитар за постъпилите през съответния ден суми.
4. Счита се, че дължимата по поръчката сума е наредена по набирателната сметка на съответния договорен фонд, ако съответния клиент е изпратил копие от нареждането за превод/вносната бележка по e-mail или факс до края на работния ден.
5. При плащане през e-pay, се счита, че дължимата по поръчката сума е наредена по набирателната сметка на съответния договорен фонд, ако до края на работния ден е постъпило потвърждение на плащането от e-pay.
6. При плащане с кредитна карта, се счита, че дължимата по поръчката сума е наредена по набирателната сметка на съответния договорен фонд към съответния час, посочен по-долу, ако до края на работния ден е постъпило потвърждение на плащането от БОРИКА.
7. Поръчките, подадени чрез Интернет в интервала от 00:00 до 24:00 и валидирани от служител на Управляващото дружество се приемат за направени през текущия работен ден. Подадените през почивни и празнични дни поръчки се считат за подадени и се валидират от служител на Управляващото дружество, в най-близкия работен ден, следващ деня на въвеждането им чрез Интернет.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УДОСTOВЕРИТЕЛНИ
ДОКУМЕНТИ ОТ СТРАНА НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО 1. Поръчката се изпълнява в законоустановения срок след нейното валидиране.
2. Управляващото дружество автоматично изпраща по e-mail-а, посочен от клиента до края на работния ден следващ деня на изпълнението на поръчката: 2.1.пълното съдържание на подадената от клиента поръчка; 2.2.прилежащите декларации към поръчката;
2. 3.потвърждение за изпълнението на подадената от клиента поръчка.
3. В случай, че клиентът е заявил, че желае да получи пълното съдържание на поръчката, прилежащите й декларации и потвърждението за изпълнението й в оригинал на хартиен носител, Управляващото дружество изпраща чрез куриер съответните документи до 5 работни дни след деня на изпълнение на поръчката.
4. Дължимите суми по поръчки за обратно изкупуване на дялове се изплащат на клиента по посочената от него банкова сметка в срок не по-късно от 10 дни от датата на валидиране на поръчката.
Съгласен съм с общите условия